Окръжен съд Габрово
Окръжен съд Габрово / DarikNews.bg
Срещу „Топлофикация Габрово” ЕАД е допустимо да бъде внесен комективен иск от страна на потърпевши абонати. Това реши състав на Окръжен съд Габрово.
 
На проведеното на 2 май подготвително заседание са докладвани направените от дружеството възражения по допустимостта на исковете и на ищците е предоставена възможност да изразят становище по тях в двуседмичен срок.
 
„Съобразявайки данните по делото, включително постъпилото в срок становище на ищците, с определение от 17 май 2017 г., съдът се произнесе по възраженията на ответника, намирайки същите за неоснователни. Съдът счете, че интересът от провеждане на колективна претенция в защита на потребителите е обоснован, поради което производството по делото следва да продължи със съответната публична разгласа”, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд-Габрово.
 
Търговското дело е образувано по колективни искове на Община Габрово, ОУ „Райчо Каролев”, ДГ „Слънце” и „Дом на хумора и сатирата” - Габрово срещу „Топлофикация Габрово” ЕАД.
 
Исковете са за установяване по отношение на всички абонати на ответното дружество, че през периода от 1 ноември 2016 г. до момента на сезиране на съда, същото не изпълнява законово вменени му задължения, като системно не доставя или доставя некачествена услуга на своите абонати.
 
Ищците настояват да се осъди „Топлофикация Габрово” ЕАД да предприеме действия по реално начисляване на неустойките за недоставено количество енергия по отношение на потърпевшите абонати, за периодите, в които не е доставяло топлинна енергия на същите.
 
Претендира се още да се осъди „Топлофикация Габрово” ЕАД да предприеме действия по привеждане на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение, както и да се признае правото на всички абонати да ползват пет процента комисионна независимо от момента на плащане на фактурата и предходните задължения.
 
Определението на Окръжен съд-Габрово може да бъде обжалвано с частна жалба пред Великотърновски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.