/ ThinkStock/Getty Images
Туристически информационни офиси ще бъдат открити в читалища в Добричката община в рамките на партньорски проект с румънската община Хършова за обновяване на туристическата инфраструктура.

Общината с престижна позиция в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до информация

С подкрепата на Програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г." се ремонтират читалищните сгради в селата Черна и Ловчанци, където ще отворят врати и туристическите центрове.

Общината вече обяви обществена поръчка за обзавеждане на туристическите офиси, както и на концертните и репетиционните зали в читалищата, за които трябва да се доставят столове за зрителите, включително и за хора с увреждания.

Безработни родители и търговци, затворили обекти, ще бъдат подкрепени с пакет от мерки

С новото обзавеждане трябва да се осигури и съхранението на автентични костюми и инструменти на фолклорните групи. Общината може да задели за обществената поръчка, в рамките на която, ще бъде доставено обзавеждане и за офис на проекта, до 77 500 лева. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 3 юни.
БТА