Газов сондаж
Газов сондаж / Дарик Добрич
Граждани и организации се обявяват против добива на газ в Добруджа
94864
Граждани и организации се обявяват против добива на газ в Добруджа
  • Граждани и организации се обявяват против добива на газ в Добруджа
На 16 октомври започват публични обсъждания на инвестиционните намерения за търсене и добив на природен газ в община Генерал Тошево – находище „Спасово“, блок „Добрич“. Проектът е отново на фирма “Русгеоком БГ” АД, която от 6 години прави проучване за газ в село Рогозина с два сондажа. Сега се планира сондажите да се увеличат. Докладът по инвестицията е обемен – близо хиляда страници. Намерението има одобрение от РИОСВ – Варна след Оценка за въздействие на околната среда. При дискусиите ще присъстват специалисти, които ще отговарят на въпросите на присъстващите.
 
Очаква се обаче на обсъжданията да бъде изразено обществено недоволство. За това има индикации във Фейсбук, където се съобщава за събиране на подписи против инвестиционното намерение. В група „Генерал Тошево“ може да се види анкета, в която се вижда, че 73% от отговорилите са против добив на газ в Добруджа. Освен това от днес има и призив за разпространяване на подписката и за свързване с всички общини в региона, които също да изразят позицията си по проекта.
 
Категорично против новото намерение на „Русгеоком БГ“ се обявяват и от Инициативата против проучването и добива на шистов газ в България, които през 2014 г. организираха серия протести срещу фракинга, вкл. с участието на граждани от Румъния, вследствие на което в България бе въведен мораториум върху търсенето и добива на шистов газ. Това каза в ефира на Дарик Синтия Недялкова от Инициативата. Тя заяви, че готвеното сега проучване в община Генерал Тошево застрашава природата и поминъка в региона. Въпреки че не е планиран фракинг, дълбочината на сондажите говори, че машините ще проникват под нивото на подземното езеро, от което черпи питейна вода цяла Североизточна България. Това означава, че при авария, земетресение или друг непредвиден случай водата на Добруджа ще бъде отровена, а с нея почвата и растителността ни, каза Недялкова. Според нея друг плашещ момент в инвестицията е огромното количество вода, която сондите използват за своята работа – хиляди кубични метра. Освен това, след експлоатация тази вода излиза замърсена и се складира във вани, които уж са надеждно изолирани, но отново не се знае какво може да се случи при инцидент или природни стихии, подозират противниците на добива на газ в Добруджа. Твърде малко са според тях предвидените в инвестицията работни места, особено за специалисти, а ползите за региона от този добив са почти никакви. (Може да чуете целия разговор със Синтия Недялкова в студиото на Дарик в аудиото)
 
Находище „Спасово” е разположено в землищата на 18 села - Балканци, Василево, Преселенци, Горица, Калина, Средина, Сираково, Сърнино, Александър Стамболийски, Бежаново, Спасово, Рогозина, Чернооково, Кардам, Люляково, Великово, Вичово, Писарово. В доклада на фирмата е записано, че „газово находище „Спасово” ще се разработва поетапно от осем сондажни площадки, разположени в зависимост от запасите на участъци - три в участък „Рогозина“, две в „Рогозина Изток“, две в участък „Чернооково“ и една в участък „Калина“.
Добитият природен газ ще се транспортира чрез газопроводи от всички площадки до ИПГ разположена на площадка П 1-1 „Рогозина”. За реализацията му се предвижда изграждането на газопровод от площадка П 1-1 „Рогозина” до най-близката точка за присъединяване към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и до най-близката точка на газоразпределителната мрежа (ГРМ) на „Добруджа газ” ООД гр.Генерал Тошево – АГРС Генерал Тошево.

Находище Спасово в община Генерал Тошево
Дарик Добрич


Досега “РУСГЕОКОМ БГ” АД е извършило търсене и проучване на основание Разрешение на МС №915/22.12.2003 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за подземните богатства за природен газ в блок „Добрич”, разположен на територията на област Добрич, Договор за търсене и проучване от 04.02.2004г., и Допълнително споразумение №6 с МИЕТ от 25.02.2013г. към Договор от 04.02.2004г. за търсене и проучване на нефт и газ в блок „Добрич”. При провеждане на тези проучвания са извършени сеизмични изследвания; прокарване на проучвателен сондаж Р-1 Рогозина и  оценъчен сондаж Р-2 Рогозина; провеждане на изпитателен добив на суровината; лабораторни и геоложки изследвания; геоложки доклад. Площадка П1-1 на участък „Рогозина” е съществуваща, изградена във връзка с прокарване на сондажи Р-1 Рогозина и Р-2 Рогозина и няма връзка с други планове. Местоположението на останалите площадки ще бъде избрано така, че да не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – границите на находище „Спасово”. Ще се подбират имоти, при спазване на следните условия: да бъдат извън защитени зони и територии; да бъдат извън санитарно охранителни зони на водоизточници за питейна вода; да няма трайни насаждения и земи от горския фонд; да няма мелиоративни и други съоръжения; при спазване изисквания за отстояние от подземна и надземна инфраструктура; при спазване изисквания за отстояние от археологически и културно-исторически паметници; при спазване изисквания за отстояние от населени места; да не се засягат площи за паша.
На избраните имоти, представляващ обработваема земеделска земя, ще се извърши временно сменяне на предназначението.“, се отбелязва в доклада.  
 
Първият етап на инвестицията е през 2018 – 2021 г. и включва „доизграждане, оборудване на първата сондажна площадка П 1-1 и прокарване на нови 4 добивни сондажи с дълбочина до 2 700 метра всеки. Предвижда се максимално извличане на запасите от въглеводороди с възможно най-малка интервенция на околната среда. Структурите, разположени в участъците на находище „Спасово” се  разглеждат като многопластови залежи, които ще се разработват от долу на горе - метод който често се прилага и в световната практика. В прокараните сондажи ще се разкрива първоначално в най-долния продуктивен хоризонт, а в последствие ще се преминава към по-горните. След приключване на добива от дадена площадка сондажите ще бъдат ликвидирани по установения в световната нефтена практика ред.
В разчетите е планирано добивът да се осъществява с приблизително 80 хил. м3/д/сондаж, като до третата година от началото на разработката достигне около 72 млн. м3/година.“