/ Пресцентър
В края на 2017 год. поредният одитен доклад без никакви забележки потвърди  отново стриктното спазване от страна на Кроношпан  на изискванията на FSC сертификата, който притежава компанията .
 
Сертификатът  гарантира пред всички партньори в страната и  чужбина, че преработваната дървесина в производствата  на компанията е добита само по законен начин, при спазване на всички изисквания за устойчиво стопанисване на българските гори.
 
Първото екоучилище от Източна Европа гостува в Кроношпан

Чрез него се удостоверява възможността пътят на дървесината от гората до производството да може да бъде проследен до най-малката подробност.
 
Фирмата стриктно спазва указанията на Регламент  995 / 2010 г. на Европейския Парламент и на Съвета за недопускане на пазара на дървен материал и изделия от дървен материал с недоказан законен произход
 
„Кроношпан има отговорно отношение към природните ресурси. Бихме искали хората в България да знаят, че по силата на нашите  корпоративни стандарти използваме в производството си  най-вече дребноразмерна дървесина, получена от санитарни,  отгледни и трансформационни сечи. Това е нашият принос към устойчивото управление на горите, заяви по повод на одитния доклад за FSC сертификата търговският директор Николай Банков.
 
Според него приносът на компанията в опазването на гората е свързан и с това, че като алтернативен източник на ресурс се използва остатъчната дървесина от амбалажното, мебелното и дъскорезното производство в страната, както и рециклирана дървесина.
 
По този начин продукцията на „Кроношпан“  успешно замества масивната дървесина в мебелната промишленост и дава алтернативна суровина на българските производители.
 
Кроношпан изпълни безкомпромисно изисквания и препоръки на МОСВ и РИОСВ Бургас

Така компанията съдейства в национален мащаб за щадящо екологосъобразно потребление на едра дървесина, което спира натиска върху старите гори и съдейства за устойчивото стопанисване на горите в България.
 
С грижата си за опазването на българските гори в Кроношпан отговорно изпълняват клаузите и на сключеното споразумение  Изпълнителната агенция по горите към с Министерството на земеделието, храните и горите, за сътрудничество и обмен на информация.
 
В компанията смятат, че българската гора е ценен ресурс, който трябва да бъде съхранен и развит за поколенията след нас, ето защо съобразяват изцяло производството си с устойчивото управление на горите.