/ iStock/Getty Images
Европейската комисия представи днес данните за състоянието на правосъдието в ЕС със сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта, предаде БТА.

Отчита се по-нататъшно подобрение на ефективността на правосъдните системи в голям брой държави от ЕС. Цитирано е проучване на Евробарометър, според което усещането за независимост на съдебната власт сред гражданите в някои държави продължава да намалява.

В повечето държави, за които по-рано бе отбелязано, че са изправени пред предизвикателства, се наблюдава положително развитие от 2012 г. насам, се посочва в съобщението на комисията. В почти всички тези държави продължителността на първоинстанционните съдебни производства е намаляла или е останала непроменена. Почти всички държави са отчели висок дял на приключените производства (над 97 на сто), което означава, че съдилищата са в състояние да се справят с новозаведените дела и постигнат напредък по висящите дела.

Европейският съвет ще обсъди обвързването на европейския бюджет с върховенството на закона

ЕК оценява ефективността в някои области на правото на ЕС, избрани заради тяхното значение за единния пазар и бизнес средата. Тези области включват правото в областта на защитата на потребителите, в което приключването на делата в седем държави е отнело по-малко от три месеца; изпирането на пари, при което продължителността на първоинстанционните съдебни производства е от средно една година в половината държави от ЕС до две години в други страни, изправени пред предизвикателства с наказателното преследване на престъпления, свързани с изпирането на пари.

Усещането за независимост на съдебната власт е намаляло в сравнение с миналата година, сочи докладът на ЕК. Проучването на Евробарометър показва, че в две трети от държавите от ЕС усещането за независимост на съдебната власт се е подобрило в сравнение с 2016 г., но от миналата година усещането на обществеността за независимостта на съдебната власт е намаляло в около две пети от всички европейски държави и в около половината от държавите, изправени пред предизвикателства.

Намесата или натискът от страна на правителството и политиците е най-често посочваната причина за усещането за липса на независимост на съдилищата и съдиите, следвана от натиска от икономически или други интереси. Почти всички държави от ЕС предоставят онлайн достъп до известна информация за своята съдебна система и мнозинството от тях предоставят данни за хора с увредено зрение или слух, както и за които съответният език не е роден.

Държавите започват да въвеждат схеми за съдебни решения в четим от машина формат, макар да има различия в постигнатия напредък. Решенията в този формат са по-лесни за използване от страните в производството и по-достъпни за широката общественост. В по-малко от половината от държавите съществуват подходящи за деца сайтове с информация за съдебната система. Жените все още представляват по-малко от половината от съдиите във върховните съдилища на повечето държави в ЕС, се посочва в документа.
БТА