/ МОН
"Партньорството между висшите училища, научните организации в национален и европейски план и бизнеса е основата за по-добро социално-икономическо развитие. Само това ще доведе до конкурентна българска наука, до привличане и оставане на повече млади изследователи, учени и докторанти у нас.

МОН

Така ще се постигне полицентричен модел на развитие, който е полезен за регионите, ще се създаде и връзка между научните изследвания и иновациит"е. Върху това акцентира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във видео приветствието си по време на церемония за откриване на лаборатории по проект за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ в Техническия университет в Габрово, съобщиха от МОН.

Първият извънстоличен технологичен парк в страната ще бъде открит в Габрово

Средствата за създадените до момента 4 лабораторни комплекса с общо 14 лаборатории са осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева., като амбицията на ръководството на ТУ в Габрово, за която говори ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров, е изграждане на Технологичен парк.

По думите на министъра, този проект материализира политиката за партньорство в сферата на висшето образование и научните изследвания и е пример за успешно обединяване на ресурси и идеи.

МОН

Изградената научна инфраструктура в Габрово е със съвременно научно оборудване и ще се използва за осъществяване на научни и научно-приложни изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и за обучение на студентите и докторантите на университета.

Лабораториите ще могат да се използват и от бизнес организации. Министър Вълчев поздрави всички участници в проекта, като изтъкна усилията на екипа в МОН и в ИА „ОПНОИР“ за реализирането на проектите по Ос 1 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Сред поканените онлайн гости на събитието бeше и заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.