/ снимка: Sofia Photo Agency, архив
Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта на антикорупционния закон, съобщи пресцентърът на ведомството.
 
Без анонимни сигнали за корупция, предвижда новият закон

Единен независим антикорупционен орган ще проверява декларациите за имоти и интереси, и за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности. При установено несъответствие в размер над 5000 лв. ще изпраща материалите на НАП, а при несъответствие над 20 000 лв. ще образува проверка на цялото имущественото състояние на лицата.
 
Ако в резултата от тази проверка се установи несъответствие от над 150 000 лв. между имуществото и нетния доход на проверявания ще се предяви иск пред съда за отнемане на незаконно придобито имущество. При постановена конфискация, 30% от стойността на отнетото ще се предоставя за социални цели.
 
Делата за корупция по високите етажи вече в спецсъда

Статутът, функциите и правомощията на новия орган - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са уредени в проекта на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който Министерството на правосъдието публикува днес за обществено обсъждане.
 
Кръгът на лицата, който към момента подават декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, е запазен, като са добавени нови категории лица. Сред тях са общинските съветници, главните архитекти на общините, ректорите на държавни висши училища, управителите и изпълнителните директори на лечебни заведения и други.
 
Хората масово не знаели какво точно е "съдебна реформа"

Комисията се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима други членове с мандат шест години, без право на повторно избиране.
 
В производствата по отнемане на незаконно придобито имущество Комисията ще може да иска от съда разкриване на банкова тайна и търговска тайна, а от застрахователите - разкриване на застрахователна тайна.