/ iStock/Getty Images
Министерството на финансите (МФ) публикува списък на изплатените средства по мярката 60/40 по браншове от началото на въвеждането ѝ през март 2020 г. до 15 юни 2021 година. Това съобщиха от институцията.

Мярката е въведена с четири постановления на Министерския съвет, с които се определят условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение във връзка с пандемията от COVID-19.

Социалните партньори решиха: Предвижда се редизайн на мярката 60/40

В списъка фигурират данни за изплатената сума по икономическа дейност на работодателя. Над 1,276 млрд. лв. са общо изплатените средства по мярката.

Най-много са компенсациите в сектор „Преработваща промишленост“ – 539,4 млн. лева. На второ място по изплатени средства е сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 169,7 млн. лв., а на трето - сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ с изплатени 145,7 млн. лева.

- Селско, горско и рибно стопанство - 594 611 лева
- Добивна промишленост- 108 488 612 лева
- Преработваща промишленост - 539 451 503 лева
- Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1 458 352 лева
- Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 3 688 405 лева
- Строителство - 42 555 622 лева
- Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети - 145 957 871 - лева
- Транспорт, складиране и пощи - 113 395 022 лева
- Хотелиерство и ресторантьорство -169 748 558 лева
- Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - 32 669 597 лева
- Финансови и застрахователни дейности - 95 066 лева
- Операции с недвижими имоти - 11 289 977 лева
- Професионални дейности и научни изследвания- 35 760 503 лева
- Административни и спомагателни дейности - 24 486 615 лева
- Държавно управление - 0 лева
- Образование - 4 503 339 лева
- Хуманно здравеопазване и социална работа - 731 883 лева
- Култура, спорт и развлечения - 36 655 447 лева
- Други дейности - 5 322 923 лева