/ iStock/Getty Images
Във връзка със законовите изисквания, предвиждащи от 1 октомври 2021 г. дейността „търговия с природен газ“ да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия, Комисията за енергийно и водно регулиране информира всички заинтересовани лица да имат предвид следното:

Съгласно приетите изменения и допълнения в Закона за енергетиката, считано от 1 октомври 2021 г., дейността „търговия с природен газ“ ще се извършва въз основа на издадена лицензия.

КЕВР отговаря на прокуратурата за цените на парното и тока

Търговците на природен газ следва да подават пред КЕВР заявления за издаване на лицензия. Процедурата за издаване на лицензия се открива по писмено заявление, към което се прилагат всички необходими документи.

Към настоящия момент в Комисията са подадени 17 заявления за издаване на лицензия за „търговия с природен газ“.

Андрей Живков: Важно е природният газ да се използва като преходно гориво в „Марица-изток“

С оглед своевременното разглеждане на постъпилите заявления за издаване на лицензии и произнасяне по тях, КЕВР напомня, че нормативно определения срок, в който Комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия, е до 3 месеца от подаването на заявление.

Всички заинтересовани лица следва да имат предвид нормативно определените срокове и изисквания за подаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, тъй като това е в интерес на самите заявители.