/ iStock/Getty Images
Най-ниско е възнаграждението в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 717 лева средна месечна заплата
Средната работна заплата е нараснала с 11.0% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на миналата година. Това сочат предварителните данни на НСИ.

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 27.1%, „Държавно управление“ - с 18.5%, и „Добивна промишленост“ - със 17.1%.

България с най-ниска минимална заплата в ЕС

Намаление на заплатите е регистрирано в две икономически дейности: „Култура, спорт и развлечения“ - с 6.8%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2.7%.

Икономическите дейности с най-високо възнаграждение през първите три месеца на годината са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 613 лева;
„Финансови и застрахователни дейности“ - 2 188 лева;
„Добивна промишленост“ - 2 108 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 717 лева;
„Други дейности“ - 961 лева;
„Селско, горско и рибно стопанство“ - 984 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства със 17.2%, а в частния - с 8.8%. 

Ето и пълния текст на проучването на НСИ: