/ ThinkStock/Getty Images
Необходимо е мобилизирането на усилията на всички заинтересовани страни и активното съдействие от населението за справяне с проблема с качеството на въздуха у нас. Това се посочва в позиция на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), след като Съда на ЕС осъди България заради мръсния въздух.

Съдът на ЕС: България не е спазила директивата за качеството на въздуха

 
Съдът на ЕС в Люксембург е постановил решение, според което България не е изпълнявала задълженията по нормите за фини прахови частици във всички агломерации и зони на страната. С настоящото решение не са наложени финансови санкции на България.
 
Според ведомството проблемът с наднормените нива на фини прахови частици съществува на национално ниво. Основните причини за него са използването на твърди горива за отопление от населението и остарелият автомобилен парк. Не е възможно прилагането на еднократни мерки, които да доведат до решаването на проблема и от изключително значение е индивидуалното поведение на всеки член на обществото, се посочва в позицията на МОСВ.

Столичните квартали с най-мръсен въздух са „Павлово” и „Хиподрума”
 
Резултатите от мониторинга на атмосферния въздух показват, че планираните и изпълнявани от местните власти мерки не са достатъчно ефективни, предвид на продължаващите проблеми с наднормени нива на "ФПЧ10" на територията на почти цялата страна. Това се дължи на недостатъчна активност на общините при търсенето и прилагането на подходящи мерки, недоброто им финансово състояние, липсата на необходимия капацитет, както и на недостатъчната активност на гражданите и неправителствените организации, смятат от МОСВ.

За решаването на проблема с наднормените нива на фини прахови частици през последните години МОСВ създаде приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" в оперативна програма "Околна среда 2014-2020", чрез която се предоставя ресурс от 115 млн. лв. на общините с нарушено качество на въздуха.

България продължава да е сред страните с най-мръсен атмосферен въздух в ЕС
 
Средствата, макар и крайно недостатъчни за решаване на проблема на национално ниво, са приоритетно насочени към тези общини, които са посочени в съдебното решение.
 
Подписано е и се изпълнява споразумение между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие за оказване на съдействие за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух.

90% от хората дишат замърсен въздух, твърди СЗО
 
Националният доверителен екофонд финансира и изпълнява проекти за енергийна ефективност и подмяна на горивната база в сгради - държавна и общинска собственост, и субсидира купуването на електрически превозни средства от държавни и общински структури.
 
Продължава работата на междуведомствена работна група, която трябва да предложи варианти за промени в законодателството, насочени към ограничаването на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, продавани за битово отопление, е посочено още в позицията на МОСВ.
БТА