/ ThinkStock/Getty Images
Със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ от 06.08.2021 г. работна група на регулатора от Дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия започна предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламента през периода 15 юли - 15 август 2021 г.

Във връзка с предварителното проучване Комисията вече е изискала подробна информация от ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД, от ЕСО ЕАД и от „Българската независима енергийна борса“ ЕАД, която да покаже дали неучастието на генериращи мощности на ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД на пазара „Ден напред“ влияе върху динамиката на цените на едро на електроенергията.

Трите дружества следва да предоставят информацията в 10-дневен срок.

След получаване на исканите данни работната група на КЕВР ще направи анализ, въз основа на който ще бъде изготвен доклад за резултатите от извършеното предварителното проучване. Докладът ще бъде обсъден на заседание на Комисията. В зависимост от изводите и констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на нарушение.