/ iStock/Getty Images
Експерти на Басейновa дирекция „Източнобеломорски район“, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Смолян и Регионална лаборатория провериха сигнал за побеляване на река Маданска, съобщиха от екоинспекцията.

РИОСВ - Пловдив установи замърсяване от мандра в село Маноле (СНИМКИ)

Сигналът е получен на 13 април. По време на проверката не е установено заустване във воден обект. Причината за замътването е надграждане на баражи в коритото на река Батанска, които дружеството е изградило с цел утаяване на дренажни и руднични води и почистването на следбаражните места с механизирана техника.

Установено е, че е изграден допълнителен бараж, за който няма разрешение съгласно Закона за водите за ползване на воден обект, за което БД ИБР ще стартира административно-наказателна процедура срещу "Горубсо Мадан" АД.

Проверяват по сигнал за замърсяване шуменския язовир

Взети са проби от река Батанска преди и след баражите и от река Маданска под село Ловци, община Мадан. Пробите ще бъдат изследвани лабораторно по следните показатели: разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, цианиди свободни, желязо, манган, цинк, мед, арсен, алуминий, хром общ, кадмий, олово, никел, живак и калциево-карбонатна твърдост.