замърсяване мандра Маноле
замърсяване мандра Маноле / РИОСВ-Пловдив
Мандра от пловдивското село Маноле е замърсила река Черна с оцветени в бяло отпадъчни води. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив, откъдето веднага са реагирали на сигнала на гражданин. Сформиран е бил екип от представители на инспекцията, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС.

20 пъти над нормата цианиди в реките Юговска и Чая (СНИМКИ)

На място експертите са установили нарушение, а именно как от тръба, предназначена за заустване на дъждовни води, се излива суроватка. Взети са водни проби от реката преди и след изливането на непречистените води и от заустващата тръба, като предстои те да се анализират в лабораторни условия по следните показатели: разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати (като фосфор), общ азот, общ фосфор (като фосфор) и мазнини. До приключването на проверката замърсяването е прекратено.

РИОСВ-Пловдив

Нарушението е във връзка с неспазване на условия в разрешителното за заустване, а санкцията за него е от 2000 до 10 000 лева. Предстоят административнонаказателни действия срещу дружеството.

Установено е ново замърсяване на реките Юговска и Чепеларска с цианиди

Това е четвърта проверка по компонент „води“ на млекопреработващото предприятие в с. Маноле в рамките на около месец от страна на РИОСВ. Първият за периода сигнал постъпи на 3 март от медиите. Още същия ден беше направен щателен оглед на място, а на следващия и внезапна проверка с вземане на лабораторни проби от отпадъчните води. Резултатите от анализа на тези проби показаха превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в действащото разрешително за заустване на отпадъчни води, за което РИОСВ - Пловдив вече е предприела административнонаказателни действия. 

Нов сигнал за мъртва риба, този път в река Чая след Бачково

Мандрата е проверявана многократно през годините. Тя има действащо разрешително за заустване на отпадъчни води, съгласуван от БДИБР план за собствен мониторинг и съоръжение за биологично пречистване на производствени и битово-фекални води. В предишни години са установявани нарушения на екологичното законодателство от страна на млекопреработвателното предприятие и по-конкретно заустване на отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. През 2017 г. има издадено наказателно постановление на стойност 4000 лева, а през 2018 г. - 5000 лева.