/ Община Ямбол
Официално представяне на проект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ бе направено на първата пресконференция по проекта в конферентната зала на „Диана Палас“ - Ямбол, съобщиха от Общината..

Кметът на Ямбол Валентин Ревански: Нека опазим нашия град по-чист

Проектът е финансиран по Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C01, с безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския Съюз, от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и съфинансиран от Община Ямбол.

На пресконференцията присъстваха Михаил Керемидчиев - зам.-кмет на Община Ямбол, Волен Дичев - зам. областен управител на Областна администрация-Ямбол, екипът по изпълнение на проекта, медии от Ямбол и региона, началници на отдели и служители от общинската администрация.

Община Ямбол

Ръководителят на проекта инж. Радостин Евтимов запозна присъстващите с целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта. Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Общата стойност на проекта е 3 702 737,60 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 549 369,15 лв. от които: Европейско съфинансиране - 2 166 963,78 лв., национално съфинансиране - 382 405,37 лв.

Собственият финансов принос на община Ямбол е: 1 153 368,45 лв. от които: ДДС - 604 475,60 лв., собствено участие - 548 892,80 лв. Дейностите по проекта включват организация и управление на проекта, информация и комуникация, инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация, извършване на оценка на съответствието на изготвения инвестиционен проект за компостираща инсталация и осъществяване на строителен надзор, доставка на съдове и техника за извозване на разделно събрани зелени отпадъци и провеждане на процедура за избор на оператор за експлоатация на компостиращата инсталация.

Екоинициатива на ученици обедини стотици в Ямбол (СНИМКИ)

Компостиращата инсталация ще бъде изградена на терен в близост до площадката на Регионалното депо край с. Хаджидимитрово, с обща площ от 8000 кв.м. Обявена е процедура на 14 януари на интернет страницата на Община Ямбол за проектиране, строителство и авторски надзор на компостиращата инсталация с краен срок за получаване на оферти 3 февруари.

Избраната технология - компостиране в открити клетки с навес, ще има съществено по-ниски разходи заради автоматизацията на системата. Предстои избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на изготвения инвестиционен проект за компостираща инсталация и осъществяване на строителен надзор по време на строителните дейности.

Предвиденият капацитет на компостиращата система е 2400 т/г. за разделно събрани зелени и дървесни отпадъци - храсти, трева, листа, цветя, шишарки, растения, дървесни отпадъци, стърготини, слама и сено, клони и други.

Ямболски ученици организират почистването на река Тунджа

По проекта ще бъде закупен сметоизвозващ камион с капацитет 7 куб.м и 108 бр. контейнери за разделно събиране
, които ще се поставят в различни райони на гр. Ямбол в близост до паркове и градини, обслужващи зелени площи, зони за транспортно озеленяване и санитарно-защитно озеленяване и други.

Проектът ще допринесе за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците и подобряването на качеството на околната среда по отношение на компонент отпадъци.