Общините продължават да са зависими от държавните трансфери
Общините продължават да са зависими от държавните трансфери / Дарик Враца - архив

Засилва се негативната тенденция за централизация на публични ресурси. Това е основен извод от анализа за изпълнение на общинските бюджети през 2015 година на Националното сдружение на общините в Република България.

Основните показатели във финансовото управление на общините за миналата година ще бъдат представени на заседанието на управителния съвет на 27 април, съобщи кметът на Монтана Златко Живков.

В изводите се посочва запазване на зависимостта на общините от държавните трансферите, които са от над 50% от бюджетите им. Също така 90% от преведените средства са с целеви характер и минимални правомощия на местната власт да се разпорежда с тях.

Отчита се ръст с 4 на сто на собствените приходи на общините като основен фактор за нарастването са постъпленията от неданъчни приходи и особено тези от разпореждане с имущество. Въпреки това в 87 общини от общо 265 в страната има намаление на собствените приходи, като в 16 общини то е с над 50%.

Разликите в капацитета на общините и способността им да генерират собствени приходи остават големи.

Приходите от данъците върху недвижимите имоти и за ДПС нарастват с над 5% и съдържат потенциал за допълнителен ръст, предвид ниската събираемост.

Общините поддържат ниски или около средните ставки на най-масовите данъци - върху имотите и върху превозните средства. Степента на събираемост на тези два основни данъка в сравнително ниска - съответно 60 и 70% като средни стойности.

75% от общия дълг на местните власти се дължи на 20 общини, като Столична община е с дълг 45% от общия размер.

Увеличеният с 22% размер на дълга се дължи предимно на необходимостта от разплащане по проекти - най-вече съфинансиране на проектите по ОПОС.

На заседанието си управителният съвет на НСОРБ ще гласува и становища по проекти за изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както и проекти за Закон за спорта, и за Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите