Бюро по труда Враца
Бюро по труда Враца / Дарик Враца
Дирекция “Бюро по труда”- Враца обяви процедурите за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица. Договорите за предоставяне на финансови средства по тези мерки могат да се сключват с работодатели от общините Враца и Криводол.

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
- безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 10 582 лв.;
- за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 348 лв.;
- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 19 153 лв.;
- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 590 лв.;
- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 7 112 лв.;
- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 7 784 лв.;
- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 8 568 лв.;
- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 9 638 лв.;
- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 8 464 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 6 727 лв.;
- държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 10 090 лв.;
 
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.
 
Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
- безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи -социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 535 лв.;
- безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 447 лв.;
- безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 3 473 лв.
 
 Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – Враца.и на тел. 092 62-01-38.
 
Бюро по труда Враца