/ Дарик Враца
Не е констатирано изтичане на серовъглерод в почвата и въздуха на площадката на „Камибо“ ООД, съобщиха от Областна администрация Враца. РИОСВ Враца и Община Враца. На територията на предприятие „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“, гр. Враца се съхраняват 110 т. серовъглерод.

Кметът на Враца: Няма поводи за притеснения за контейнерите със серовъглерод

Предвид факта, че химикалът е взривоопасен при контакт с въздуха, той се съхранява в два резервоара, които са изцяло под вода и към момента няма опасност от възникване на аварийни ситуации и обгазяване на града.

С цел установяване дали има изтичане на серовъглерод от резервоарите, от страна на РИОСВ-Враца, на Регионална лаборатория-Враца към Изпълнителна агенция по околна среда е възложено пробовземане и изпитване на почвени проби от площадката на предприятието от три точки-под басейните, над басейните и фонова проба (извън площадката).

Резултатите от извършените анализи показват, че изследваните показатели в двете проби до басейните и фоновата проба са съизмерими. От това може да се направи заключение, че няма изтичане на серовъглерод в почвите и подземните води.

От страна на контролните органи на предприятие „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“ се извършват регулярни проверки и контрол, с цел установяване безопасното съхранение на химикала. 

Предвид факта, че съдовете в които се съхранява серовъглерода са стари и не е извършвана техническа експертиза за тяхната годност и здравина, е необходимо химикалът в най-кратки срокове да бъде премахнат от площадката.

За последващите действия от страна на институциите и оператора, относно премахването на серовъглерода от територията на града, обществеността ще бъде уведомена допълнително, уточняват от Областна администрация.

Вчера, при проверка на комисия, назначена от МОСВ беше констатирано побеляване на водата на един от басейните, в които се съхраняват съдовете със серовъглерод. Според специалистите това означава, че има изпускане на вещество.
Областна администрация Враца