Искат удължаване на срока за плащане по ПРСР  2007-2013
Искат удължаване на срока за плащане по ПРСР 2007-2013 / Дарик Враца

Въпреки късния старт на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, до момента е постигнато 76 % усвояване на средствата по програмата, т.е. до българските земеделски производители реално са достигнали 2,4 млрд. евро. В момента се изпълняват проекти на стойност приблизително 500 млн. лева и тяхното успешно приключване и разплащане може да се осъществи до юни 2016 г. Същевременно срокът за допустимост на разходи по старата ПРСР изтича през декември 2015 г. В тази връзка България отправи искане до Европейската комисия за удължаване с 6 месеца на крайния срок на допустимост на плащанията по проекти. Искането е подкрепено от мнозинството държави-членки и най-вече от Румъния, която е изправена пред сходни предизвикателства по приключване на старата програма.

Като член на Комисията по земеделие в Европейския парламент, Владимир Уручев, заедно с румънския си колега Даниел Буда, изпрати писмо до европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган с искане Европейската комисия да предприеме необходимите действия по промяна на бюджетните ангажименти за финансовата 2016 г. с оглед одобряване на искането за удължаване на срока за плащане. В писмото евродепутатите обръщат внимание на обстоятелството, че България и Румъния са сред държавите членки с най-ниски нива на директна подкрепа и успешното приключване на проектите по старата ПРСР е от ключово значение за конкурентоспособността на земеделския сектор в двете държави. Удължаването на срока за допустимост на разходите ще допринесе и за плавния преход между стария и новия програмен период, по който плащанията от ЕК ще стартират едва след официалното одобрение на програмите.

По искане на българския евродепутат, Комисията по земеделие в ЕП ще проведе специално изслушване на представители на Европейската комисия в рамките на предстоящото заседание в началото на месец май.