/ Община Видин
На състоялата се пресконференция във връзка с официалния старт на проект BG16RFOP001-6.002-0001 „Реставрация и адаптация на Синагога - Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, който се осъществява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. бяха представени ключовите моменти в предстоящата работа по проекта и значението му за развитието на културния туризъм в Община Видин.

Община Видин


Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 8 275 300 лв., от които 7 034 005.00 лв. - европейско финансиране и 1 241 295.00 лв. - национално финансиране, както и финансиране чрез финансов инструмент – договор за инвестиционен кредит в размер на 1 500 000 лв.

На събитието присъства кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, който отбеляза, че Синагогата е една от емблемите на Видин и изключителен архитектурен паметник.

Във Видин десет фирми кандидатстват за възстановяване на Синагогата

Той увери, че инвеститорският контрол от страна на Общината ще бъде изключително строг, защото тази емблема на Видин ще се превърне в обект не само от национално, но и от международно значение. 

Ръководителят на проекта архитект Ангел Недялков представи екипа и основните дейности. Той подчерта, че най-важното е обектът да бъде възстановен в автентичния му вид.

До няколко дни Общината ще предостави на фирмата-изпълнител ДЗЗД „Паскен 2020“ необходимите изходни данни, на база на които да бъде направено проектирането в срок до 60 дни.

Община Видин

След това проектът ще бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и останалите отговорни институции. С издаване на разрешението за строеж ще стартират и строително-монтажните работи, които ще продължат 540 дни. Задължение на избрания изпълнител е и осъществяването на авторски надзор.

Основната цел е след реализиране на проекта Синагогата да се превърне в туристически обект, който да обединява функциите на музей, изложбено пространство и паркова среда.

Сградата е паметник на културата от национално значение и е в непосредствена близост до други културно-исторически забележителности като средновековната крепост „Баба Вида“ - най-посещаваната туристическа атракция в Община Видин и Археологическия музей, където се помещава най-новата експозиция.

Така се оформя туристически комплекс, който има потенциал да привлича много български и чуждестранни посетители.