ЕС България
ЕС България / Thinkstockphotos
Над 5 милиарда евро са договорени до момента по оперативните програми за периода 2014-2020 г.
През 2017 година Областен информационен център-Велико Търново е организирал и провел общо 39 различни събития. В това число влизат две поредици от информационни събития, проведени през юни и ноември в десетте общини от региона, за представяне на актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проекти от европейските фондове.

През периода 10 март - 20 май 2017 г. ОИЦ-Велико Търново е провел на територията на областта Обща информационна кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ на Мрежата от 28 информационни центъра, включваща една пресконференция, фотоизложба и форум „Европа в моя регион“, както и „Дни на отворените врати“ в общините от региона за представяне на успешно реализирани европроекти.

В събитията и проявите на Областен информационен център – Велико Търново са се включили общо 537 участници. Офисът на центъра е бил посетен от 433 души, а постъпилите въпроси – на място, по телефон и имейл са 479. В отговор на различни запитвания по електронна поща са изпратени 109 писмени отговора с допълнителна информация.

През изминалата година екипът на ОИЦ-Велико Търново е взел участие в 18 други събития и инициативи – регионални, национални и международни.

През 2017 г. ОИЦ-Велико Търново е подготвил и отпечатал и две брошури – брошурата „Европа в моя регион“ с информация и снимки от успешни проекти на десетте общини от Великотърновска област реализирани през периода 2007-2013 г. и брошура за дейността на Областен информационен център - Велико Търново за периода 2011-2016 г.

През 2018 година в дейността на Областен информационен център - Велико Търново е предвидено провеждане на една Обща инициатива на Мрежата от 28 ОИЦ и две поредици от информационни събития в общините от региона за представяне на актуалните и предстоящи възможности за финансиране от еврофондовете – през пролетта и есента.

Екипът на ОИЦ-Велико Търново ще проведе няколко тематични информационни срещи със студенти от Великотърновския университет. Предвидени са и две работни срещи с представители на местните печатни и електронни медии – в началото и в края на 2018 г.

Областен информационен център-Велико Търново ще продължи да оказва логистична подкрепа и съдействие при подготовка и провеждане на информационни кампании на Управляващите органи на оперативните програми.

Ще продължи и предоставянето на информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги на заинтересовани страни и граждани на място в офиса на ОИЦ, по телефон и имейл.
 
През предишния програмен период 2007-2013 година във Великотърновска област са изпълнени общо 325 договора на обща стойност 319 832 258 лева от общо 174 бенефициента.

Тази статистика не включва проектите и усвоените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. За програмния период 2007-2013 г. по брой сключени договори и размер на привлечени европейски средства, Великотърновска област е на първо място в Северен централен район (СЦР) в сравнение с областите Русе, Габрово, Разград и Силистра.

От началото на настоящия програмен период 2014-2020 г. до момента за Великотърновска област са одобрени и се изпълняват общо 136 договора на обща стойност 108 770 664 лева. В това число не влизат одобрените проектите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
С приключване на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. България отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка.

Над 5 милиарда евро близо 46% от общия бюджет са договорените суми до момента по оперативните програми за периода 2014-2020 г. В сравнение с предходния програмен период има над 25% увеличение на подадените проектни предложения, 4.5 млрд. лв. повече са договорени суми и близо 3% увеличение на плащанията. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 отчита сериозен напредък и заема челните места в нивото на програмиране и степен на реално извършени плащания. Близо 82% достига нивото на програмираните средства.

Разплатени са 22 % от общия бюджет на ОПРЧР. В изпълнение са 48 операции, на обща стойност 1 милиард и 340 млн. лева. Сключени са 1750 договора за постигане на по-качествена заетост и социално включване на уязвими групи от населението. Подкрепа със средства на ОПРЧР са получили близо 180 000 души.

Значителна част от тях – близо 50 000 души са получили услуги за мотивиране за започване на работа или са включени в обучения, 45 000 безработни лица са започнали работа, 40 000 младежи са започнали първата си работа или са преминали обучение или стаж, над 48 000 лица с увреждания или в невъзможност за самообслужване са получили социални услуги. През 2018 год. по ОПРЧР ще стартират 11 нови операции на обща стойност близо 264 млн. лв.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 около 500 хил. лева безвъзмездна европейска помощ достига всеки ден до българските фирми. Към края на ноември над половин милиард лева от бюджета на програмата е изплатен към бенефициентите.

През миналия програмен период този процент на разплатени средства е бил постигнат едва на шестата година, т.е. 2,5 пъти по-бавно. Обявените процедури са за над 70% от бюджета на програмата, като са сключени над 1500 договора на обща стойност 1,414 млрд. лв. Голяма част от тях са в процес на изпълнение.

Очакванията са до края на програмния период над 3000 български компании и фирми да се възползват от безвъзмездна европейска помощ по ОПИК.

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 са сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

По Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) през 2018 год. за кандидатстване ще бъдат отворени общо девет процедури.

Общата стойност на тези процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г. възлиза на  180,5 млн. лева. 

През следващата 2018 година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени общо над 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева.

Напредъкът във финансовото и физическото изпълнение на всички инструменти, съфинансирани чрез фондовете на ЕС може да се проследи в реално време в Информационната система за управление на наблюдение на средствата от ЕС - ИСУН 2020:  www.2020.eufunds.bg.
 
ОИЦ-Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.