/ netinfo
Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, на 17 юли проведе редовно заседание. То бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова. На заседанието присъства и заместник областният управител инж. Детелина Борисова.

Подкрепа получиха исканията подадени от кмета на Община Велико Търново за следните обекти: Каменен мост над река Белица в гр. Дебелец, за сумата от 444 988, 02 лева.,  неотложно трайно възстановяване на стоманенобетонов мост над река Белица на общински път VTR 1010 „Дебелец  Велико Търново, кв. "Чолаковци", както и на самия общински път VTR 1010, за сумата от 644 429, 56 лева, също и за неотложни възстановителни дейности за етап II по проект: Почистване на речното корито 1+300/Каменен мост/ - 2+000 км, с дължина 700 м., р. Янтра, за сумата от 1 139 702.27 лева.

Даниел Панов призова за насърчаване на екопроектите на градовете в Брюксел

Подкрепа получи и искането подадено от  Община Велико Търново за възстановяване на водоскок и общински път  Керека – граница общини /Дряново – Велико Търново/ - Шемшево – Велико Търново“ в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и Велико Търново,за сумата от 202 739, 44 лева, както и искане за неотложно-възстановирелни работи, за възстановяване на ул. „Климент Охридски“ при манастирският комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Свети Четиридесет мъченици“ във Велико Търново, за сумата от 1 297 787, 09 лева.

Положително становище  получи и искане за възстановяване на общински път / път I-5, Полски Тръмбеш - В. Търново/ - граница общини (Горна Оряховица – Велико Търново) – архиологически комплекс Никополис ад Иструм – Никюп / в участъка на територията на община Велико Търново на стойност 865 852,95 лева.

Подкрепени бяха и исканията подадени от кмета на Община Горна Оряховица за възстановяване на общински път Полски Тръмбеш - В. Търново с граница общини (Горна Оряховица – Велико Търново) – архиологически комплекс Никополис ад Иструм – Никюп VTR 1013/“ в участъка на територията на община Горна Оряховица на стойност 693 399, 62 лева, както и за почистване на дървесна маса и наноси на дере граничещо с ул. Македония в Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица  на стойност 119 411, 10 лева. Комисията разгледа и одобри искане за финансиране за аварийно укрепване на зала по акробатика в кв. 199 гр. Горна Оряховица на стойност 668 930,02 лева. 

Комисията разгледа и подкрепи искане подадено от кмета на Община Свищов за финансиране на възстановителни работи за продължаване укрепване на бреговата ивица в участъка от км. 539 до км. 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена“ АД до лодкостоянката, поетапно на стойност 4 022472 лева. 

Искането за финансиране подадено от кмета на Община Стражица за укрепване на десния бряг на р. Стара река и за почистване на коритото на р. Стара река, на стойност 951 779.34 лева следва да бъде внесено на следващо заседание в законовия срок, съгласно правилника за организацията и дейността на МКВПМС /Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет /.