Районен съд Варна
Районен съд Варна
Гостите споделиха наблюдения около постигнатите резултати

В присъствието на административни ръководители и гости от всички съдилища във Варна, Районната прокуратура и Варненската адвокатска колегия, Ерна Якова - и.ф. председател на Районен съд - Варна представи обобщените резултати от анализа на дейността на съда през 2019 година.

Посочени бяха административно-кадрови данни, очертани бяха характерни тенденции и изводи от работата на институцията. Заместник-председателите на съда – Десислава Жекова, Силвия Обрешкова и Магдалена Давидова, изнесоха статистически данни и сравнителни графики за постъпленията, натовареността, срочността на разглеждане на делата и качеството на съдебните актове през изминалата година в гражданско, наказателно отделение, както и в дейността на съдиите по вписвания и държавните съдебни изпълнители.

Гостите – представители на отделните органи на съдебната власт и на професионалната общност, споделиха своите наблюдения и впечатления относно постигнатите резултати в първоинстанционния съд, а също и по отношение на цялостното администриране и организация на работа в институцията.

Конкретни обобщени данни и повече информация за разглежданите дела през отчетната година ще бъдат представени пред медиите на пресконференция през месец март.