среща в Казанлък
среща в Казанлък / община Казанлък
Стратегически консултации на представители на Международната банка за възстановяване и развитие и Министерство на регионалното развитие и благоустройството се проведоха в Казанлък. Обсъдена бе визията за регионално развитие за новия програмен период и механизма за изпълнение на интегрирани териториални проекти.

В следващия програмен период на Европейския съюз водещите оси за финансиране на проекти ще бъдат Устойчиво градско развитие и Интегрирани териториални проекти за различни сектори и територии, които ще изискват широко партньорство. Кметът Галина Стоянова отбеляза два от проектите, по които община Казанлък работи-„Светът на траките“ по ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“ в сферата на туризма, за който Община Казанлък ще работи съвместно със съседни общини и с общините, част от Туристическия регион „Долината на розите“ за предлагане на обединени туристически пакети за посетителите. В по-дългосрочен план, като пример за проект с широко партньорство, Стоянова посочи работата по създаване на Регионален образователен център, съвместно с общините Сливен и Стара Загора, където водеща роля ще име бизнесът.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като компетентен орган по провеждането на регионалната политика на Европейската комисия в България, предвижда синхронизиране и по-тясно обвързване на стратегическото планиране на регионалното развитие с програмирането на европейските фондове.

Сред обсъжданите въпроси бяха новата концепция на МРРБ за интегриран регионален подход към териториалното развитие (интегрирани инвестиции) през новия програмен период 2021г- - 2027г., теми, свързани с подобряване на програмирането и разработването на проекти и изпълнението на оперативните програми на регионално ниво, ползите и рисковете от делегирането на повече роли на регионално ниво, технически въпроси.