/ ThinkStock/Getty Images
Стартира прием на заявления за работа в държавната администрация за младежи по Национална програма „Старт на кариерата”.

До 19 октомври, включително, кандидатите подават в дирекциите “Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа възможност комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Чрез бюрото по труда, където сте регистрирани, можете да кандидатствате за работни места в цялата страна.

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации - централните ведомства и техните поделения, областните администрации и общините.

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

Пълният комплект документи са публикувани на интернет - страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).