Бюро по труда
Бюро по труда / ThinkStock/Getty Images
Продължава приема на заявки от работодатели за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания - Компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора” – за безработни лица с трайни увреждания до 29 години включително и Компонент II на проект „Обучения и заетост” – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години, информират от Бюро по труда- Кюстендил.
И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Могат да участват безработни лица, регистрирани в ДБТ със степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
Целта на Компонент II  по проект "Обучения и заетост за младите хора" е интегриране на  неактивни и безработни младежи с трайни увреждания на възраст до 29 г.вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.

Целта на Компонент ІІ  по проект "Обучения и заетост" е интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.
Заявките от работодателите ще се разглеждат по реда на тяхното подаване в Бюро по труда.
Дарик- Кюстендил