проект
проект / СНЦ Бъдеще за децата
Сдружение "Бъдеще за децата" и община Казанлък в партньорство с Уницеф България
Центърът за обществена подкрепа в  Казанлък започва работа по проект, финансиран от Европейската комисия, за „Тестване на „Гаранцията за детето“ в държави-членки на ЕС“. Проектът цели да тества и прилага политики, насочени към изкореняване на детската бедност и социалното изключване.
 
През месец февруари  община Казанлък сключи споразумение за сътрудничество с УНИЦЕФ – България за участие в проекта. Реализацията на определени дейности по проекта са възложени на сдружение „Бъдеще за децата“, в ролята му на доставчик на социалната услуга.

Реализацията на определени дейности по проекта са възложени на сдружение „Бъдеще за децата“, в ролята му на доставчик на социалната услуга.

В продължение на 14 месеца към услугата ще бъдат насочени допълнителни ресурси – специалисти, средства за обезпечаване на дейностите и създаването на спешен фонд, автомобил за мобилна работа  и др, за да  продължи предоставянето на услуги на терен за превенция и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение, които да допринасят за намаляване на рисковете в областите здравеопазване, образование, закрила и социална подкрепа.
 
Социалният работник и двама социални сътрудници в областите „Здраве“ и „Образование“ ще работят съвместно с екипа на социалната услуга и ще предоставят информация, консултиране, насочване към услуги, мерки за предотвратяване на отпадането от училище, улесняване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги и подкрепа.​ Ще се разшири прилагането на програми за превенция на ранните бракове, за семейно планиране и предотвратяване на разделянето на децата от семействата им в зависимост от конкретните нужди по места​.
 
От ключово значение за работата на всички страни и включени специалисти в проект „Гаранция на детето“ са заложената методическа подкрепа и обучения за социалните работници от Отдел „Закрила на детето“ и екипите на социалната услуга.
 
Дейностите по пилотната програма ще се реализират на територията на общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж.