среща Танев
среща Танев / netinfo
Ще бъде извършена повторна оценка относно наличието на нови обстоятелства, касаещи пряко изграждането на кариера за добив на варовици и доломити от находище „Кереч Търла“, в землището на селата Едрево, Братя Кунчеви и Оряховица. Това става ясно от отговора на министъра на околната среда и водите Нено Димов, на питане отправено на народния представител от ГЕРБ Радостин Танев.

„На практика процедурата по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства в региона ще бъде преразгледана. Ще продължа активната работа по въпроса и ще настоявам отговорните институции – Министерствата на енергетиката, на околната среда и водите, Басейнова дирекция, РИОСВ да решат казуса в кратки срокове, в интерес на жителите“, категоричен е Радостин Танев.

В отговора на министър Нено Димов се казва, че през месец август тази година в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив е внесен проект за учредяване на санитарно охранителна зона на изворна вода „Малък Солуджак“ за водоснабдяване на с. Едрево, община Николаево, в следствие на което е извършена проверка. Констатирано е, че водоснабдяването на с. Едрево се извършва от три каптирани естествени извора в землището на селото, водата от които се насочва към обща водовземна шахта. Каптажите се намират в района на концесионната площ. Предвид, че характеристиката на терена е деловиални песъчливи глини с дебелина 1,5 м, а съгласно процедираното инвестиционно предложение находището ще се разработва по открит способ с прилагане на пробивно-взривни работи, от компетентния орган ще бъде извършена оценка относно наличие на нови обстоятелства по смисъла на чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Отговорът на министър Нено Димов:  http://www.parliament.bg/pub/PK/316408854-06-1021.pdf

„МОСВ ще информира за стартирането на новата процедура МЕ, където в момента се разглежда въпросът дали е изпълнен концесионния договор. МЕ следва да изчака ново произнасяне на МОСВ по казуса“, категоричен е Радостин Танев