/ Thinkstockphotos
Кметовете и кметските наместници на населените места в Старозагорско, които са в 10-километровата зона около промишлените свиневъдни обекти, съвместно с регистрираните ветеринарни лекари да разяснят, че започва прилагане на изискванията описани в Закон за ветеринарномедицинската дейност.

Свикват щабовете в Добрич, Русе и Силистра заради африканската чума

Това реши на заседание областната епизоотична комисия във връзка с установеното огнище на болестта Африканска чума по свинете.
 
Разумно е собствениците на нерегламентирано отглеждани прасета да пристъпят към тяхното клане, с цел намаляване на популацията и  вероятността за поява и разпространение на болестта.

Ето и списък на населените места, които представляват 10 км. зона около промишлените свиневъдни обекти:
 
 
НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЛАСТ ОБЩИНА
Руманя Стара Загора Стара Загора
Оряховица Стара Загора Стара Загора
Дълбоки Стара Загора Стара Загора
Подслон Стара Загора Стара Загора
Калитиново Стара Загора Стара Загора
Преславен Стара Загора Стара Загора
Горно Ботево Стара Загора Стара Загора
Плоска могила Стара Загора Стара Загора
Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора
Сърнево Стара Загора Раднево
Пшеничево Стара Загора Стара Загора
Бенковски Стара Загора Стара Загора
Хрищени Стара Загора Стара Загора
Колена Стара Загора Стара Загора
Коларово Стара Загора Раднево
Боздуганово Стара Загора Раднево
Бедеще Стара Загора Стара Загора
Землен Стара Загора Раднево
Трънково Стара Загора Раднево
Ястребово Стара Загора Опан
Петрово Стара Загора Стара Загора
Стрелец Стара Загора Стара Загора
Ковач Стара Загора Раднево
Свободен Стара Загора Раднево
Княжевско Стара Загора Опан
Кравино Стара Загора Опан
Пъстрен Стара Загора Опан
Венец Стара Загора Опан
Великово Стара Загора Гълъбово
Разделна Стара Загора Гълъбово
Опан Стара Загора Опан
Средец Стара Загора Опан
Могила Стара Загора Стара Загора
Диня Стара Загора Раднево
Загоре Стара Загора Стара Загора
Малко Кадиево Стара Загора Стара Загора
 
Закон за ветеринарномедицинската дейност в Чл. 139

 Забранява се:
1. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и на животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;" и съответно мерките по прилагането им по "Чл. 139а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2007 г., изм., бр. 7 от 2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.)

При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1, 2 и т. 4 – 9 официалните ветеринарни лекари незабавно уведомяват писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.