отчет
отчет / Районен съд Стара Загора
11 678 броя са разгледаните дела през изминалата година от Районен съд - Стара Загора. От тях 3792 броя са наказателни и 7886 броя граждански. Новообразуваните дела са 10 517.
 
През 2019 г. са свършени 10 332 броя дела, от които 6849 броя граждански и 3483 броя наказателни. В 3-месечен срок са приключили 90% от общо свършените дела.
 
Реалната натовареност на работещите съдии - 56 броя разгледани дела от съдия на месец, е над средната за страната.
 
346 са брачните дела, които са постъпили през миналата година в Районен съд - Стара Загора. Нарастване има в броя на делата по Закона за домашно насилие - през 2018 г. те са били 70, а година по-късно техният брой е 90. Съдиите са гледали 256 дела по Закона за защита на детето.
 
Намаление се отчита в броя на делата за управление на МПС след употреба на наркотици или алкохол - 150 през 2019 г., при 222 през 2017 г.  Двойно по-малко са делата за обида и клевета - 4 броя срещу 16 за 2018 г.
 
Държавните съдебни изпълнители са събрали 626 442 лева, при постъпили за събиране по изпълнителни дела 97 491 783 лева.
 
В „Бюро съдимост“ са издадени 21 913 броя свидетелства за съдимост, в това число 6962 броя електронни свидетелства за съдимост и 5471 броя справки за съдимост.

Данните бяха представени на Годишно отчетно събрание на Районен съд - Стара Загора, Районен съд - Раднево и Районен съд - Гълъбово за миналата година.