среща
среща / община Стара Загора
123 възпитателни дела са разгледани в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора през изминалата година. Делата са решени на 27 заседания.
 
Наблюдава се спад на възрастта на извършителите, основно момчета, отчитат на заседание на комисията. На 76 от извършителите първото възпитателно дело е подействало възпиращо и те повече не са извършвали противообществени прояви и престъпления. За останалите 29 лица са получени повече от един сигнал и е образувано второ дело и трето възпитателно дело. От  извършилите  втора и трета противообществена проява, след поставянето под възпитателен надзор само 5 лица имат последващи противоправни деяния.
 
Причините са различни – неосъзната родителска отговорност и занижен контрол; липса на ресурс на детето, както и на семейството; влиянието на криминогенни фактори и липса на ценностни модели; проблеми в общуването;  нарушаване правилника за вътрешния ред в социалните институции; чувство за безнаказаност.
 
Значително е увеличен броят на извършените кражби, най-вече на стоки от магазини и търговски обекти и на пари и вещи. Спад се наблюдава при проявите, свързани с притежание на наркотици, повреда на имущество, бягства от дома, злоупотреба с тел. 112 и др. Тревожен е фактът, че има извършени 2 грабежа от едно и също лице. Трайно се запазва броят на проявите на агресия и насилие.
 
Обществените възпитатели са осъществили 1345 срещи с деца и 384 с техните родители, 485 работни срещи за обсъждане на казуси (на проблемни деца)  с директори на училища, педагогически съветници,  класни ръководители и учители, ментори.
 
Продължава инициативата на екипа да предлага на училищата програма по 97 теми, предназначена за  ученици, родители и учители. През 2019 г. са проведени 94 беседи на различна тематика в часа на класа с обхванати 2256 малолетни и непълнолетни. Подчертан интерес има към темата за насилието между деца и агресията.
 
Основните цели и приоритети, които си поставят членовете на Комисията през 2020 г. са: широка и ранна превенция на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни, взаимодействие и съвместни инициативи с училища, училищни комисии по превенция, Обществени съвети, превантивна работа с родители, настойници и попечители.
 
Ще се разширява и партньорството с неправителствени организации и институции, както и участието в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.