сесия Стара Загора
сесия Стара Загора / община Стара Загора
Отчет за второто шестмесечие на 2020 година прави председателят на Общинския съвет
278 решения са приели на пет редовни заседания общинските съветници за второто полугодие на изминалата година. Към кмета на община Стара Загора са отправени 18 питания.

Последната сесия за годината се проведе за първи път и онлайн, като чрез приложението „Zoom“ бяха проведени дебатите по всички точки от дневния ред, а електронното гласуване се осъществи чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и гарантира законността на решенията на съветниците, информира в отчета си за шестте месеца председателят на местния парламент Мария Динева.

За периода юли - декември 2020 година няма върнати или оспорени решения на Общински съвет Стара Загора от Областния управител, в изпълнение на правомощията му на административен контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

По протест на прокурор от Окръжна прокуратура против отделни текстове от Правилника за постъпване в общинските детски ясли, приет на 30 юли2020, е образувано дело в Административен съд – Стара Загора. Съдебното производство е прекратено поради прието от Общинския съвет решение за изменение на оспорените разпоредби при съобразяване със законовите изисквания.

Сформираните четири Временни комисии за извършване на пълна проверка на всички общински търговски дружества – по документи и на място, приключиха своята работа и обществеността беше запозната с докладите от проверките.

След проведени конкурси бяха избрани нови управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, „Автобусни и тролейбусни превози“ ЕООД, „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД. Предстои избор на нов управител и на „Мересев“ ЕООД.

Удължен беше срокът за работа на временната комисия за изготвяне на анализ за дейностите по сметосъбиране и определяне размера на такса битови отпадъци до края на месец май 2021 година.

За периода няма общински съветници, командировани в страната и чужбина за участие в семинари, конференции, обучения и т.н.

Всички постоянни комисии провеждаха ежемесечно своите редовни и по няколко извънредни заседания. Разгледани и гласувани бяха всички постъпили проекти за решения, сигнали от граждани и различни институции.

През отчетения период продължиха заседанията и на Председателския съвет преди всяка сесия и извънредно по различни теми, проведоха се и няколко онлайн работни срещи.

Справедливия преход и ролята на общински съвет Стара Загора по съпътстващите го процеси“ с представители на фондация Фридрих Еберт България, Институт за зелена политика и АРИР. Срещнахме се с проектантския екип, който изготвя новия ОУП на община Стара Загора. Организирана беше среща между Председателския съвет и всички кметове и кметски наместници, на която бяха поставени много проблеми на селата и предложения за по-ефективно взаимодействие с администрацията. Във връзка с предложението за удължаване срока за ремонт на зоопарка се срещнахме с представители на фирмата изпълнител, строителния надзор, проектантския екип и д-р Радослав Михайлов. Получихме уверение, че проекта ще бъде завършен качествено и в срок. С представители на администрацията и кмета Живко Тодоров на нарочно заседание обсъдихме ситуацията, хода на делата и какво предстои по отношение на парк Бедечка“, е записано още в отчета на председателя на Общинския съвет.