До края на юли се подава декларация за авансовия данък
До края на юли се подава декларация за авансовия данък / Dariknews.bg, архив

До края на юли самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона трябва да подадат декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО, припомнят от Националната агенция по приходите.

В нея се посочва размера на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица.

В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията се подава от лицето придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.

Лицата задължени да удържат и внасят данък при източника декларират дължимия данък за тримесечието с подаването на горепосочената декларация, в срок до края на месеца следващ тримесечието. За доходите получени през месеците април, май и юни, декларацията се подава до 31 юли 2014г.

В най-масовия случай декларацията по чл.55 (образец 4001) се подава ако сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице трябва да декларирате в декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и внесете дължимите авансови вноски до 31 юли; сте самоосигуряващо се лице подавате декларация за авансовия данък за доходите получени през второто тримесечие на 2014г. (по чл.55 от ЗДДФЛ); сте земеделски производител подавате декларация за авансовия данък за доходите получени през първото тримесечие на 2014г. (по чл.55 от ЗДДФЛ), и ако сте реализирали селскостопанска продукция, или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността.

Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.

Горепосочената декларация се подава в офисите на НАП, лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет подписана с електронен подпис. Срокът за плащане на данъка е и срока за подаването на декларацията - 31 юли 2014г.