белезници
белезници / iStock/Getty Images
През 2019 г. в област Стара Загора са наказани 119 престъпления против личността (9.2% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 96 лица, или 7.6% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината, информират от ТСБ-Югоизток.

Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 55 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 46, или 47.9% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

За принуда с осъдителни присъди са завършили 31 наказателни дела с 20 осъдени лица за този вид престъпления.

През 2019 г. в област Стара Загора са осъдени за извършването на престъпления против брака, семейството и младежта - 77 лица (6.1%); престъпления против реда и общественото спокойствие - 36 лица (2.9%); документни престъпления - 23 лица (1.8%); престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 23 лица (1.8%); престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 9 лица (0.7%); престъпления против правата на гражданите - 4 лица (0.3%); престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията - 1 лице (0.1%).