белезници жена затвор
белезници жена затвор / iStock/Getty Images
През 2018 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 759 извършени престъпления. Делата за 564 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 777 - с условно осъждане, за 14 - с оправдаване, за 25 с прекратяване, и за 379 - с освобождаване от наказание. С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 341 извършени престъпления, което е с 12.3% по-малко в сравнение с 2017 година.
 
През 2018 г. обвиняеми са били 1 744 лица, от които:
  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 546 лица
  • условно осъдени са 761 лица;
  • освободени от наказателна отговорност са 401 лица;
  • оправдани са 15 обвиняеми лица
  • на 21 лица делата са прекратени

осъдени лица в област Стара Загора
ТСБ-Югоизток

 
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. е 1 307, като в сравнение с 2017 г. намалява с 13.2%. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 36, или 2.8% от всички осъдени, съобщават от ТСБ-Югоизток. 
 
Броят на осъдените мъже е 1 187, или 90.8% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 29.2% от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 120, като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години - 39.2% от общия брой на осъдените жени.
 
В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2018 г. в област Стара Загора те са 1 068, или 81.7% от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година (40.6% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок до 6 месеца - 37.9%.
 

осъдени лица в област Стара Загора
ТСБ-Югоизток


 
Наказанието „пробация“ е наложено на 172 лица (13.2% от всички осъдени), „глоба“ - на 64 лица (4.9%), а „обществено порицание“ - на 3 лица.