/ Столична община
Мобилна автоматична измервателна станция (МАИС) на Столична община за контрол качеството на атмосферния въздух на София е разположена в центъра на града.

Тя се намира на локация близо до бул. “Дондуков“ на ул. „Париж“ № 5.

Омбудсманът: Eкостикерите не водят до по-чист въздух

Продължават непрекъснатите измервания предвид необходимостта от натрупване на данни за срок от една година в териториалния обхват на „централна градска част“, с оглед на прилагането на мярката „Зони с ниски емисии по отношение на ФПЧ10, ФПЧ2,5, и NOх от транспорта, като се включат и емисиите на ФПЧ от битово отопление.

Данните от проведените измервания с МАИС са достъпни за широката общественост на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/en/components-environment-air - непосредствено над „Очакван потенциал на атмосферата за замърсяване с ФПЧ10 на територията на София“.