/ DarikNews.bg, Иван Лазаров
Приемът в новите специалности продължава до 15 септември
Академията на МВР и Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) разкриват нови съвместни магистърски програми през новата учебна 2022/2023 година, съобщиха от МВР.

Приемът за двете специалности „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително информационно моделиране“ и „Безопасност на пътното движение“ ще продължи до 15 септември. 

Четирима кандидати се борят за едно място в Академията на МВР

Магистърската програма „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително информационно моделиране“ е уникална за България.

Строителното информационно моделиране (СИМ) е цифрова форма на строителството и операциите с активи. То обединява технологиите, подобренията на процесите и цифровата информация, за да се усъвършенстват резултатите на проектите, както и операциите с активи.

СИМ се прилага основно за нови строителни проекти, но решаващата му роля е да подпомага обновяването, реконструкцията и поддръжката на застроената среда.

Втората магистърска програма - „Безопасност на пътното движение“, има за цел да надгради полученото висше образование в областта на транспортното строителство и контрола на пътното движение.

Програмата подготвя специалисти, необходими както за нуждите на транспортното строителство, така и за организацията, контрола и безопасността на съвременното натоварено движение.

За специалността „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително информационно моделиране“ документи се подават на [email protected], а за „Безопасност на пътното движение“ - на [email protected] и на [email protected].

Нужните документи за кандидатстване са: заявление по образец, копие от диплома и  документ за платена такса за кандидатстване. Създаването на новите учебните програми е част от проект BG05M2OP001-2.016-0023 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“.  Бенефициент на проекта е Академията на МВР, стойността му е 1 918 184.40 лева, а срокът за изпълнение - 31 декември 2023 г.