Одобрени инвестиционни предложения за Болярово
Одобрени инвестиционни предложения за Болярово / община Болярово, Архив

Областният съвет за развитие одобри инвестиционните предложения на общините Болярово, Елхово, Стралджа. Те са във връзка с разработване от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.

Предложенията на община Болярово са насочени приоритетно към бизнеса и разкриване на работни места. Интересни са идеите и предложените за включване на проекти: “Консервация и реставрация на средновековен манастир „Света Богородица” - с. Воден, „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Болярово”; „Проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на защитено жилище в село Стефан Караджово”; „Проектиране, ремонт, обновление и реконверсия на сгради общинска собственост в населените места в социални жилища”; „Реконверсия на общинска сграда в детска градина за нуждите на село Попово”.

Сред останалите проекти са „Създаване на „мобилна аптека” обслужваща населените места”; „Изграждане на презгранична пътна връзка между селата Малкочлар, Република Турция и Странджа, Република България”; „Проект за изграждане на пазарни партньорства (борса) със съседни общини в областта на земеделието и животновъдството”; „Проект за изграждане на пазарни партньорства (борса) със съседни общини в областта на туризма за предлагане на регионален туристически продукт”; „Обновление на рехабилитационен балнеоложки център в с. Стефан Караджово чрез публично-частни партньорства”; „Създаване на цехове за преработка на земеделска продукция”; „Създаване на лаборатория  аквакултури”; „Създаване на предприятия за отглеждане на аквакултури”; „Изграждане на ловен стрелкови комплекс”; „Интегриран проект за развитие на археологичен и познавателен туризъм в общините М.Търново, Болярово и Елхово”; „Създаване на предприятия за дървообработка”.

Актуализиран е и състава на Областния съвет за развитие, на Постоянната комисия за социална политика към ОСР и на Звеното за мониторинг и оценка към Постоянната комисия за социална политика, както и на състава на Комисията по заетост и Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие.