Детските градини готови за началото на новата учебна година в община Тунджа
Детските градини готови за началото на новата учебна година в община Тунджа / Dariknews.bg, архив

Детските градини в  за учебната 2016- 2017 година са 5, като към тях са разкрити и осъществяват прием изнесени групи и в други населени места. Към детските заведения в селата Веселиново, Кабиле, Кукорево и Тенево са разкрити и предлагат грижи за децата до 3 г. - 4 яслени групи с общо 70 деца по прогнозни данни спрямо 58 деца през учебната 2015-2016 г.

По предварителна информация през учебната 2016 - 2017 учебна година, в 25 - те групи на общинските целодневни детски градини ще бъдат обхванати общо 472 деца спрямо 452 през предходната учебна година. Повишен е обхватът на децата до 3 г. и децата на 3 и 4 - годишна възраст.

По данни на директорите на детските заведения, децата на 5 и 6 години, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка са 221, за които са осигурени учебни помагала. Осигурен е транспорт за 5 и 6 годишните деца от населените места, в които няма детска градина до приемната детска градина. Децата се превозват със специализиран транспорт, като с оглед на безопасността им е осигурен придружаващ учител или лице от персонала. Приета е и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община „Тунджа". Общинският съвет определи и общата щатната численост на персонала в общинските детски градини: 55,5 щ.бр. педагогически персонал и 56,75 щатни непедагогически персонал. Предприети са необходимите мерки и действия за ресурсното обезпечаване в детските градини по отношение на персонала - педагогически и непедагогически.

Община „Тунджа" организира кетеринг-доставка на храна в детските градини, с което се гарантира здравословното и балансирано хранене на децата. За поредна осма година, Общината ще кандидатства по схема „Училищен плод". За първа година детските заведения ще се включат и в схемата „Училищно мляко".

Приключени са ремонти в детските градини Ботево, Генерал Инзово, Бояджик, Кабиле и Кукорево. Реализирани са инвестиционни проекти за възстановяване на мълниезащита в детските градини Ботево и Скалица. Предстои възлагането на ремонтите в детски градини Безмер и Козарево.

В детска градина „Изворче", с. Кабиле е осъществен ремонт по Програмата за оказване на хуманитарна помощ на цивилното население  чрез Посолството на САЩ. Инвестицията е във финансови средства за осигуряване на необходимите за ремонтните дейности материали. Български и американски военни с доброволен труд санираха сградата отвън, в спалните помещения и коридорите е поставен ламинат и теракота, боядисани са вътрешните стени, основно са ремонтирани кухнята, санитарните възли и физкултурният салон и е подменено тяхното обзавеждане. Обновени са също дворът, детската площадка и оградата на детската градина. Общата стойност на проекта е близо 50,000 долара.

Ремонтираната детска градина ще осигури по-безопасна и съвременна среда за 40 деца. Това е поредният проект, който надгражда инвестициите и доброто партньорство от реализираните преди години строително-ремонтни дейности в Начално училище „Васил Левски", с. Завой, в детската градина в с. Козарево, в читалищата в селата Роза, Бояджик и Козарево.

От 01 август 2016 г. стартира проект „ Заедно" - споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип".