Ще определят как да се ползват мерите и пасищата в Търговищко
Ще определят как да се ползват мерите и пасищата в Търговищко / Диляна Стойчева/
Със заповед на кмета на Търговище във всички населени места на общината се свикват Общи събрания, на които да се вземе решение за начина на предоставяне и ползване от земеделските стопани – животновъди на общинските мери и пасища за 2009г.

Събранията трябва да се проведат на 20.02.2009г. от 17.00ч. в определени от кметовете и кметските наместници места. При липса на законно установения кворум, събранието се отлага с един час. Счита се за законно и може да се проведе, ако присъстват 1/3 от гласоподавателите.

В случай, че събранието не се проведе, се изготвя протокол, който се представя в местната администрация и решението за начина на ползване на общинските мери и пасища се взема от Общински съвет.