МОСВ е обявило обществена поръчка за ВИК мрежата на Шумен
МОСВ е обявило обществена поръчка за ВИК мрежата на Шумен / netinfo
Обществена поръчка за рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа в Шумен по мярка „Подобрения във водния цикъл на град Шумен” , финансирана по ИСПА е обявило Министерството на околната среда и водите. Информацията е публикувана в сайта на Агенцията по обществени поръчки.

Гаранцията за участие в организираната открита процедура се определя по реда на чл. 59, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и е в размер на 160 000 евро, пише в сайта на Агенцията. Тя може да бъде и под формата на банкова гаранция.

Гаранцията за изпълнение на договора се определя по реда на чл. 59, ал. 3 от ЗОП и е в размер на 5 % от стойността на договора, която се представя към момента на сключване на договора за изпълнение в парична форма или под формата на банкова гаранция. Гаранция за авансово плащане в размер на 10% от цената на договора - съгласно условията в него.

Срокът за изпълнение на поръчката е 33 месеца от датата на започване на изпълнението на договора, от които – 21 месеца за извършване на строителните работи, включително проектиране на някои специфични части и въвеждане в експлоатация и 12 месеца срок за отстраняване на дефекти.

Изискванията към участниците в обществената поръчка също са пуликувани в сайта на Агенцията, сред тях са годишния общ оборот на участника за последните 3 години , да е не по - малко от 10 млн. евро на година, да притежава доказан опит през последните 10г. в строителството на нови или рекунструкция на съществуващи водоснабдителни и канализационни системи, както и да разполага с ликвиден работен капитал за гарантирано финансиране на стротелните работи в размер на на не по-малко от 2 500 000 евро, под формата на пари в брой и др.

Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е 25 ноември.