/ РИСОВ-Русе
Актове на стойност над 50 000 лева за замърсяване на околната среда са наложени на производителя на бои и лакове "Оргахим". Това съобщават от РИОСВ - Русе.

След комплексната проверка на РИОСВ - Русе на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, назначена със заповед на директора на екоинспекцията, по повод множество оплаквания на жители на Русе за неприятни миризми през октомври от западните и централните части на гр. Русе.  

Установени са следи от нерегламентирано използване на сифони към производствените помещения, заради което е приложена принудителна административна мярка - сифоните са пломбирани, като по този начин е ограничено използването им за нерегламентирани цели.

Извършена е демонстрация на работата на пречиствателната станция за отпадъчни води на „Оргахим“ АД за пречистване на силно замърсени налични отпадъчни води, събрани на площадката в контейнери. Установено е, че при индивидуален подход към всеки цвят на ОВ се постига пречистването им.

При проверка на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води са установени химически продукти с миризма на разтворители, които не могат да бъдат пречистени при наличната технология. Станцията незабавно принудително е спряна с оглед да не се допусне отвеждането на тези замърсени води в градската канализационна мрежа по бул. „Трети март“, която зауства в река Русенски Лом.

Допуснатото наличие на химически продукти е нарушение на условие в КР на дружеството.

По фактор „Отпадъци“ е констатирано смесване на различни по вид и състав опасни отпадъци. Това нарушение се отнася за двете дружества. Констатирано е също, че при пускане на всяка партида готова продукция се отделя определено количество, което да послужи като контролна проба, за което не е потвърдено дали се третира като отпадък или се използва като продукт по предназначение.

За констираните административни нарушения на двете дружества са съставени общо 6 акта - за смесване на отпадъци, за неизпълнение на условие в КР, за процедурни несъответствия по управлението на опасни химични вещества, както и неуведомяване на контролния орган за монтиране на спомагателни съоръжения за производството.

На дружествата са дадени общо 28 предписания по компоненти и фактори на околната среда, които се отнасят до цялостната дейност на площадките - работата на съоръженията, от които се формират отпъдъчни води, от които се генерират отпадъци и т.н. Едно от предписанията е свързано с разработка на контактна форма за подаване на сигнали към интернет страницата на дружествата, като в инспекцията следва да се представя обобщена месечна справка за постъпилите сигнали и предприетите по тях действия от опрератораторите. Предстои последващ контрол за спазване на дадените предписания.