/ Дарик Русе, архив
През месец октомври 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от Община Русе са 310. Започналите работа безработни с работническа професия са 98, специалистите са 137, а тези без квалификация - 75. От всички устроени на работа 167 са жени, а 60 са младежи до 29 год. възраст.

В Академия за лидери участваха 22-ма активни млади русенци

Постъпилите на работа лица с трайни увреждания са 13, тези с висше образование – 98 /31,6%/, продължително безработните – 23. На първичния трудов пазар са наети 291 безработни лица, а по програми, мерки и схеми за заетост - 19.

Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 270 души. Обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са общо 562 – с 11 по-малко от предходния месец.

На първичния трудов пазар са обявени 437 СРМ. От частния сектор са обявени 369 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени в сферата на търговията - 89. Следват шивашко и текстилно производство– 44 СРМ, машиностроене–31, здравеопазване-26, образование-19, административни и спомагателни дейности-18 и др.

Картина на трудовия пазар в Община Русе

Като най-търсени през месеца, могат да се посочат следните професии: шивачи; гладачи; продавач -консултанти и др., заети в сферата на търговията; шофьори на товарни автомобили; санитари; заварчици; комплектовачи; машинни оператори; учители; счетоводители и административни служители; общи работници; зареждачи;сортировачи; шофьори на товарни автомобили; чистачи и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе, през октомври са обявени 125 СРМ: по насърчителни мерки - 4, по програми за заетост и обучение –121 СРМ , 116 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни е 590 души /578 новорегистрирани и 12 лица с възстановена регистрация/, със 125 повече в сравнение с м.септември. Изходящият поток от безработни е 479 лица, като намалява с 12 души спрямо предходния месец /491/.

В края на октомври 2018 год. регистрираните безработни лица от община Русе са 2584 - със 109 лица повече в сравнение с м.септември. Запазва се тенденцията, наблюдавана и в предходните години, регистрираната безработица да нараства в края на календарната година. За сравнение, в края на октомври 2017 год., регистрираните безработни лица от община Русе са били 2561 /с 23 лица по-малко/.

Равнището на безработица в края на м. октомври 2018 г. за община Русе е 3.2% , с 0,1 % по-високо от предходния месец, и с 2.7 процентни пункта под това за страната. За октомври, равнището на регистрираната безработица за страната е 5.9 %, по-високо с 0,3 пп в сравнение с края на м. септември.

Като търсещи работа лица са регистрирани и 99 заети лица, 24 учащи се и 89 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/, са 295 – с 4 лица повече спрямо септември 2018 год.

По професионален признак, разпределението на безработните лица през октомври отново не се различава съществено от това през предходния месец. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 42 % /нарастване от 0.3% спрямо септември/.

Дялът на безработните с работническа професия намалява до 30% / спада с 0.7 п.п./, а лицата без специалност са 28 % / с 0.4 % повече/. Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1361 /52.7%/, хората с висше образование са 690 /26.7%/, а тези с основно и по-ниско образование са 497 /20.6%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 35,6% /920/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 364, относителният им дял е 14.1%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 342.