проучване на селските общности с туристически потенциал
проучване на селските общности с туристически потенциал
Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия-Русе разработи изследователска методология и набор от оценъчни параметри в съответствие с академичната литература и международната експертиза в областта на устойчивия туризъм, на базата на които бе направен избор на 20 села, които да бъдат промотирани чрез проект „RTD Giurgiu-Ruse - Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство“.
 
Трансгранична видеоконференция за трудовата мобилност между Румъния и България

Тези два компонента са и в основата на проучването на туристическия потенциал в регион Русе-Гюргево. Финалното проучване с общ подход обхваща документиране на природни и антропогенни мотиви, специфични за всяко от избраните села в България и Румъния, тяхната достъпност като дестинации и намерението и отвореността на местната общност да се адаптира за прием на туристи.

Асоциация Еврорегион Данубиус Русе-Гюргево с презентация на форум в Букурещ

По този начин проучването се стреми да изследва не само най-атрактивните ресурси на общностите, местните събития, традиции, продукти и общ етос, но също така и се опитва да определи потенциалното търсене от страна на туристите и степента, в която участието и сътрудничеството на общността могат да бъдат очаквани, за да се постигне устойчивост при развитието на селските дестинации.

Документът включва и кратък анализ на затрудненията и слабостите, идентифицирани на местно ниво за всяко селище - част, която ще бъде решена от съвместната стратегия за развитие на селския туризъм в района на Гюргево и Русе.
 
Избраните селища от двете страни на Дунава са Червен, Басарбово, Иваново, Ряхово, Красен, Щръклево, Николово, Мечка, Екзарх Йосиф и Нисово в България и Комана, Слобозия, Драганеску, Гряка, Гостину, Извоареле, Клежани, Баланоя, Ведя и Херещи в Румъния. За всяко от селата вече са заснети промоционални видеоклипове, които да ги представят и рекламират пред потенциални туристи в трансграничния регион. Видеоклиповете ще бъдат качени на уебсайта на проект RTD Giurgiu-Ruse, който предстои да бъде разработен.
 
Уникално за Северна България предприятие за парфюми посетиха участниците в Българо-румънската земеделска група

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия-Русе изпълнява тези дейности по проект „RTD Giurgiu-Ruse - Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство”.

Проектът се изпълнява по програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 в партньорство с Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево, Румъния, които са водещ партньор по проекта. Проектът е на обща стойност 306 237.24 евро и се изпълнява за срок от 14 месеца.
 
Дейностите по проекта включват още разработване и издаване на общ туристически пътеводител и фотоалбум, които ще бъдат свободно разпространявани в туристическите информационни центрове в региона, както и изготвяне на 20 промоционални статии за всяко от избраните села в България и Румъния.