/ съд
През 2018 г. общият брой на постъпилите дела в Районен съд-Пловдив е 29 097, а броят на разгледаните през периода дела е 32 706, от които 3609 дела са останали несвършени от предходната 2017 година. По тези показатели съдиите от Районен съд-Пловдив са едни от най-натоварените в страната. 

ТЕМИДА: Добра реализация за бъдещите юристи, но липсва достатъчно практическа подготовка

Това стана ясно от проведеното днес общо събрание на съдиите, на което бе представен Годишния отчетен доклад за дейността на съда за 2018г. от председателя Иван Калибацев. Общият брой на постъпилите дела в Районен съд-Пловдив е 29097, от които в Гражданско отделение са постъпили  16 554 дела, в Брачно отделение са постъпили 4180 дела, а в Наказателно отделение - 8363 дела.

Действителната натовареност на съдия в Районен съд-Пловдив е - към постъпили дела - 50,78 дела на съдия на месец, към дела за разглеждане - 57,08 дела на съдия на месец и към свършени дела - 49,32 дела на съдия на месец.

За цялата 2018 г. съдиите от Районен съд-Пловдив са свършили общо 28 262 дела, от които 89% или 25105 дела са приключили в срок до 3 месеца от образуването им. Налице е значително увеличение в броя на свършените в 3-месечен срок дела през 2018г. в сравнение с предходната 2017 г., което се дължи на положените усилия от страна на съдиите за свършването на делата в разумен срок, Това е съществен показател за добрата работа на съда, независимо от голямата натовареност на съдиите и незаетите щатни бройки.

Районен съд-Пловдив е вторият по големина районен съд в страната и един от най-натоварените, посочи председателят Иван Калибацев. Щатната численост на РС-Пловдив включва 59 районни съдии, от които: 6 незаети щатни бройки, 53 заети щатни бройки, но реално функциониращите са 45, като от тях 2 съдии са в отпуск за временна неработоспособност, поради бременност, раждане и отглеждане на дете, 3-ма съдии са командировани в ОС – Пловдив,  1  в РС – София, 1  в РС – Първомай , 1   в Административен съд-Пловдив.
    
„През отчетния период съдът е работил в намален състав на съдиите - 6 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на съдии и такива свободни поради ползване на отпуск за отглеждане на дете. Действителната натовареност на съдиите е една от най-високите в страната и при сравнението с общите данни за районните съдилища в страната РС-Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава“, каза в доклада си Иван Калибацев.

Специални гости на общото събрание на съдиите от РС – Пловдив бяха Магдалина Иванова – Председател на Апелативен съд-Пловдив, Антония Роглева – И.Ф.Председател на Окръжен съд – Пловдив и Чавдар Грошев – Районен прокурор на Пловдив.

Те поздравиха за отличните резултати ръководството на съда и съдиите, като им пожелаха да продължават все така качествено да извършват своята правораздавателна дейност за постигане на още по-добри постижения, както и все така да продължава добрата и успешна комуникацията между институциите, които ръководят.