/ obs
С 37 гласа „за“, 3 „въздържал се“ и нито един „против“, Общинският съвет на Плевен прие Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища на територията на общината.

Правилата бяха изработени от комисия, утвърдена с решение на местния парламент през март тази година в състав общинските съветници Диана Данова и Пепо Петков, и трима представители на общинската администрация - Мария Атанасова и Мариета Георгиева от отдел „Образование" и Таня Кукова от отдел „Бюджет".

Общинският съвет прие документа днес след допълнения по предложението, направени от страна на постоянните комисии по „Образователна политика и читалищна дейност“ и комисията по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ към местния парламент. 

Нов училищен автобус ще извозва ученици през учебната 2018/2019 година

С приетите Правила се определят редът, начинът на отпускане и отчитането на общинските средства, определени за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от общината.

Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на даровитите деца са с цел подпомагане на тяхното обучение в курсове, участия в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в сферата на образованието, науката и изкуствата и в спортни състезания, съгласно спортния календар на съответната спортна федерация.

Мерките ще се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на 1-во, II-ро, III- то място или удостоено с лауреатско звание на някоя от посочените по-горе прояви.

Сумите за подпомагане ще бъдат в размер от 100 до 1000 лева по преценка на Комисията и ще се отпускат за покриване на такси за участие в национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, пленери, обучения, лагери, за транспортни разходи, застраховки и визи. 

Мерките няма да се прилагат за деца, които през текущата календарна година получават стипендия по чл. 10 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Мерките ще се прилагат само за деца, ученици в училища на територията на Община Плевен (общински и държавни), незавършили средното си образование през текущата календарна година.

Правила за подпомагане участието в състезания на даровити деца обсъждат в ОбС-Плевен

Средствата, предвидени за отпускане по Правилата, ще се одобрява от Общинския съвет за съответната календарна година. Предоставянето им също ще става след решение на Общинския съвет.

Подпомагането на децата с изявени дарби ще се случва след представяне на съответните документи, като кандидатстването е в срок от 12 месеца, считано от датата на спечелване на съответното призово място в дадената сфера.

Разглеждането на исканията ще става от 7-членна комисия, която ще заседава всеки месец в случай на постъпили искания. Решенията на комисията ще бъдат окончателни, без право на обжалване.

Приетите от Общински съвет Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища на територията на общината влизат в сила от 1 септември тази година.