/ netinfo
Две от постоянните комисии в Общински съвет-Плевен обсъждат следващата седмица предложение за правила за отпускане на общински средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби в общината.

Центърът за настаняване от семеен тип "Приятели" и Плевен получи дарение

„С решение от 29 март тази година Общинският съвет създаде комисия, която да изработи правилата. В изпълнение на това наше решение, Правилата са изработени и първо ще бъдат обсъдени в две от постоянните комисии - по „Образователна политика и читалищна дейност“ и комисията по „Младежки дейности, спорт и туризъм. След това предложението влиза и на предстоящото заседание на Общинския съвет на 26 юли“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Той припомни още, че съставът на Комисията за изработване на правилата включва двама общински съветници - Диана Данова и Пепо Петков, и трима представители на общинската администрация - Мария Атанасова и Мариета Георгиева от отдел „Образование" и Таня Кукова от отдел „Бюджет".

В предложените Правила е записано, че мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са за подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт и подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Идеята е мерките да се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на 1-во, II-ро или III- то място на някоя от посочените по-горе прояви.

Сумите за подпомагане ще бъдат в размер от 100 до 1000 лева по преценка на Комисията и ще се отпускат за покриване на такси за участие в национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, пленери, обучения, лагери, за транспортни разходи, застраховки и визи.

Посочва се също, че мерките няма да се прилагат за деца, които през текущата календарна година получават стипендия по чл. 10 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Мерките ще могат да бъдат прилагани само за деца, ученици в училища на територията на Община Плевен (общински и държавни), незавършили средното си образование през текущата календарна година. За ненавършилите 14-годишна възраст документи ще се подават от родител/настойник, а за навършилите 14 години, но ненавършили 18 години - лично и със съгласието на родителя/настойника.

Млади плевенчани извоюваха купата на Държавното по плуване 2018'

Средствата, предвидени за отпускане по Правилата, ще се одобрява от Общинския съвет за съответната календарна година. Предоставянето им също ще става след решение на Общинския съвет.

Подпомагането на децата с изявени дарби ще се случва след представяне на съответните документи. Сред тях са искане /по образец/ за подпомагане, адресирано до кмета на Общината, което задължително ще се мотивира; копие от удостоверението за раждане на детето или на личната карта; служебна бележка от училището, в което учи, за съответната учебна година; копия от документи, удостоверяващи класирането на I-во, И-ро или III- то място на посочените по-горе прояви за съответната календарна година. Ще се изисква и препоръка от преподавателя (треньора), водещ заниманията на ученика и подготовката му за изява, както и покана или служебна бележка за включване в дадената проява и справка от организаторите й за вида и стойността на дейностите - такси за участие, пътни разноски и други.

В предложението е записано ще, че разглеждането на исканията за подпомагане ще се извършва от 7- членна комисия с председател зам.-кмет на Община Плевен и членове - 3 представители от общинска администрация и представители на постоянните комисии по „Бюджет и финансова политика", „Образователна политика и читалищна дейност" и „Младежки дейности, спорт и туризъм" към Общинския съвет.

Комисията ще заседава всеки месец, в случай че има постъпили искания, а решенията й ще бъдат окончателни, без право на обжалване.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова и ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов ще заседават в понеделник /23 юли/, съответно от 14:30 ч. в стая 70 на Община Плевен и от 15:30 ч. в Заседателната зала. Заседанието на Общинския съвет е на 26 юли /четвъртък/ от 9:00 ч. в сграда “Гена Димитрова”.