/ Община Плевен
Община Плевен ще кандидатства с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Плевен” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В община Плевен не се предвижда промяна в размера на местните данъци и такси

Решението за това беше взето на днешното редовно заседание на Общински съвет с гласовете на 40 от съветниците. На 7 ноември към Община Плевен е отправена покана от Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда” за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата, е 120 млн. лв., максималният срок за изпълнение на проекта е 18 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 г.

За по-чист Плевен си подадоха ръка Общината, „Екопак” и директори на детски заведения и училища

По процедурата са определени три срока за кандидатстване, преди изтичането на които кандидатите да подадат проектните си предложения. Община Плевен е разпределена в първия срок за подаване на проектни предложения - 9 декември.

Община Плевен разполага с инвестиционен проект с издадено разрешение за строеж на стойност 10 535 788, 26 лв. без ДДС. Предвидените дейности включват: преоткосиране и предепониране на битови отпадъци за оформяне тялото на рекултивираното депо; изграждане на горен изолационен екран; охранителна канавка; инсталация биогаз; биологична рекултивация; строителен надзор. Общата площ на рекултивацията е 173,16 дка.