Епизоотичната комисия прие мерки срещу опасни заболявания при свинете и птиците
Епизоотичната комисия прие мерки срещу опасни заболявания при свинете и птиците / obl.admin-pleven

На свое заседание Областната епизоотична комисия, председателствана от заместник областния управител арх. Бойко Балтаков, прие превантивни мерки за предотвратяване на опасността от проникване на територията на страната на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците, както и на мерки за недопускане на територията на България на заболяването африканска чума по свинете.

Специалистите изрично подчертаха, че заболяването африканска чума по свинете не е опасно за хората и в България засега няма регистрирани случаи на болни животни.

Превантивните мерки включват информиране на кметовете и председателите на ловните сдружения на територията на Област Плевен за симптомите, проявлението и разпространението на заболяването, както и за актуалната епизоотична обстановка. Ще бъде разписан начина на вземане, съхранение, опаковане и предаване на ветеринарните лекари на проби от отстреляни и намерени мъртви животни. Акцентира се върху мерките за биосигурност в животновъдните обекти и задължението при всеки случай на съмнение за заболяването незабавно да информират ветеринарен лекар. Засилват се мерките за проследяване и контрол на движението на домашни свине, според типа животновъден обект, като особено внимание се обръща на движението на свине от и към пита "заден двор". Мерките предвиждат незабавно извършване на засилен клиничен надзор за ранно откриване на африканска чума по свинете с документиране на резултатите в свиневъдните обекти на територията на област Плевен.

На заседанието си Областната епизоотична комисия прие превантивни мерки, препятстващи навлизането на територията на страната и областта на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците. Предвиждат се съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловните сдружения и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви, мигриращи или синантропни птици. Извършване на засилен ветеринарномедицински контрол на пазарите на птици на територията на областта. Извършване на периодични клинични прегледи и сондажни вирусологчни изследвания на домашни и диви птици.

Собствениците на птицевъдни обекти в т.ч. такива обекти тип „заден двор"да спазват следните противоепидемични мерки: да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите, както и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът, с който се изхранват птиците трябва да се съхранява в закрити помещения. В птицевъдните обекти трябва да се създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от другите видове домашни птици. При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност стопаните са длъжни да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар.