вода
вода / iStock/Getty Images
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е предвидило 1,2 млн. куб.м вода за питейни нужди на Перник от средата на март, съобщиха от Министерството.

В месечния график за използване на водите от комплексните и значими язовири предвиденото количество вода за питейно-битово водоподаване към "ВиК Перник" от яз. "Студена" е 0,804 млн. куб. м вода за март.

Освен това с годишния график за използване на водите от комплексните и значими язовири, считано от средата на март, са планирани да бъдат прехвърлени води от деривациите на яз. "Белмекен", чрез яз. "Бели Искър" за аварийно водоснабдяване на Перник, до 400 000 куб. м.

Язовир „Студена“ се пълни, Перник се готви за облeкчаване на водния режим

За всеки следващ месец количеството се увеличава и ще бъде по 800 000 куб. м. Тези количества води са съобразени с решението на Министерския съвет от 18.01.2020 г. за изграждане на довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино-нов до Перник и провеждане на до 300 л/сек чрез водопроводната мрежа на "Софийска вода" ЕАД.

Предоставените данни от "ВиК Перник" на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за питейно-битово водоснабдяване на Перник от яз. "Студена" показват, че през март 2019 г. реално използваните води са 1,044 млн. куб.м, а през април 2019 г. - 0,966 млн. куб. м, когато не е налаган режим на ограничено водоснабдяване.

С отпуснатите количества вода съгласно месечния график за март и предвиденото в годишния график, общото количество вода за питейно битово водоснабдяване за Перник е 1,2 млн. куб. м от средата на март.

Караниколов: Ремонтираме 6 от 400 язовира, но наблюдаваме всичките 6000 (ВИДЕО)


МОСВ е изпратило писмо до "ВиК Перник" с искане да обоснове както поисканото увеличение до 1,200 млн. куб. м месечно за питейно-битово водоснабдяване от яз. "Студена", така и необходимостта от оставането на частичен воден режим на водоподаване, след като през предходните години при използване на по-малки количества от 1,200 млн. куб. м месечно не е имало необходимост от въвеждане на воден режим.

За аварийното водоснабдяване на Перник чрез довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино МОСВ още през януари е уведомило ВиК оператора за необходимостта от регламентиране на дейността и получаване на разрешително за водовземане, а на 10 март е изпратило и напомнително писмо.

МОСВ напомня, че от месец и половина количества вода, заделени за Перник, съгласно правителственото решение, са резервирани в яз. "Бели Искър". При наличие на разрешително за водоползване на "ВиК Перник" и договор между "Софийска вода" АД и "ВиК Перник", те в рамките на до един час могат да бъдат подадени към помпена станция Мало Бучино към Перник.